GERBIAMI TĖVELIAI !

  

       Mokyklai visada reikalinga visuomenės parama, dėmesys. Mes esame dėkingi Jums, Tėveliai, už visokeriopą pagalbą bei finansinę paramą mūsų mokyklai.

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymu, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kuriuose yra numatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi paremti pasirinktą organizaciją, prašome paremti mūsų mokyklą. 

Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų jokių papildomų materialinių išlaidų, nes gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį.

       Iš anksto dėkojame Jums už apsisprendimą paremti mūsų mokyklą.

 Direktorius Edmundas Valuckas

      Žinios, reikalingos pildant prašymą:

  • Paramos gavėjo tipas: 2
  • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 191818517
  • Mokesčio dalies dydis (procentais) - 1,2
  • Prašymo FR0512 formos 4 versija 

 Formą galite užpildyti mokykloje arba prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

Čia galite rasti Elektroninės deklaravimo sistemos pagalbą.

 


Kam ir kokia pajamų mokesčio dalis gali būti paskirta?

2020 m. ir vėlesniais metais gali būti paskirta:

iki 1,2 procento pajamų mokesčio:

·         įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosios įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir / ar

·         meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;

 iki 0,6 procento — politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;

iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.  

Kur galima rasti paramos gavėjų ir politinių partijų sąrašus?

Paramos gavėjų ir politinių partijų, turinčių teisę gauti pajamų mokesčio dalį, duomenis galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM) svetainėje (https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1).

Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai?

Gyventojas, nusprendęs paremti pasirinktą paramos gavėją (vienetą ir / ar meno kūrėją) ir / ar politinę partiją, turi užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją (toliau − Prašymas) ir pateikti ją mokesčių administratoriui.


Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos leidinyje "Gyventojo pajamų mokesčio dalis - paramai".